Kategórie      
autori

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod InformácieVšeobecné obchodné podmienky

internetového kníhkupectva DOBRÁ SPRÁVA


1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je občianske združenie DOBRÁ SPRÁVA, so sídlom Juraja Fándlyho 6, 010 01 Žilina, IČO: 42070082, DIČ: 2120049965, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2009 pod č. VVS/1-900/90-34281, , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.dobrasprava.sk/knihy.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

email: knihy@dobrasprava.sk

telefón: 0949 355 380

Poštová adresa: DOBRÁ SPRÁVA, P.O.BOX 105, 010 08 Žilina 8

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (Fio banka):

EUR v Slovenskej republike: IBAN: SK41 8330 0000 0027 0072 0788

 

 

Medzinárodné platby: IBAN: SK41 8330 0000 0027 0072 0788

                                        SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1,  Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130.

 

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

 

 

2. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho, zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Pre objednanie tovaru na internetovej stránke predávajúceho kliknite myšou na obrázok košíka pri príslušnom tovare a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom môžete pokračovať v nakupovaní alebo pristúpiť k zaplateniu. 

 

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky („potvrdenie objednávky“) po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

 

2.3. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 

2.4. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.; Na emailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

 

2.6. Objednávka zadaná prostredníctvom formulára na internetovej stránke predávajúceho bude archivovaná v sekcii História objednávok, do ktorej bude mať prístup len po prihlásení.

 

3. Zrušenie objednávky

 

3.1. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 2 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku (kúpnu zmluvu), ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku (návrh na uzavretie kúpnej zmluvy), pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením niektorej  z predchádzajúcich svojich objednávok. O tomto odmietnutí bude kupujúci informovaný.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

 

4.1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania tovaru, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany dodatočne nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme v odbernej lehote, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po vrátení zásielky predávajúcemu z dôvodu neprevzatia v odbernej lehote, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4.2 Dodacia lehota znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky) zvyčajne daný titul predávajúci expeduje. V prípade platby bankovým prevodom vopred, začína dodacia lehota plynúť až od pripísania platby na účet predávajúceho. Objednaný tovar je expedovaný spravidla do siedmych pracovných dní po potvrdení objednávky (resp. pripísania platby na účet predávajúceho pri platbe vopred). V prípade, že by mal byť tovar expedovaný neskôr ako sedem pracovných dní, bude kupujúci informovaný o predpokladanom termíne dodania. Ak sa tovar nepodarí expedovať ani v dodatočnej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na bankový účet určený kupujúcim.

 

K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 2-5 pracovných dní, ktoré trvá doručenie zásielky ku kupujúcemu Slovenskou poštou v rámci SR. Pri zásielkach mimo SR závisí lehota doručenia tovaru od rýchlosti poštovných služieb. 

 

4.3  Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru.

 

4.4. Spôsoby platby:

Platba na dobierku (spoplatnená 1,20 EUR)

vopred bankovým prevodom na účet. Súčasne s potvrdením objednávky budú na email kupujúceho zaslané údaje pre vykonanie platby. Po pripísaní platby na účet predávajúceho bude tovar odoslaný kupujúcemu.  Predávajúci si vyhradzuje právo  zaslať tovar kupujúcemu aj pred pripísaním platby na účet.

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby (Fio banka):

EUR v Slovenskej republike: IBAN: SK41 8330 0000 0027 0072 0788

 

Medzinárodné platby: IBAN: SK41 8330 0000 0027 0072 0788

                                        SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX

Medzinárodné platby prijímame iba v mene EURO.

 

5. Kúpna cena

 

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho po prevzatí tovaru, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

 

5.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote najneskôr pri prevzatí tovaru (pri platbe na dobierku) alebo v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri platbe bankovým prevodom na účet. V prípade, že kupujúce neuhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

6. Poštovné a iné poplatky

 

6.1. Poštovné – zasielané v Slovenskej republike :

•             Platba dobierkou – podľa platného cenníka Slovenskej pošty

•             Platba prevodom na účet  - podľa platného cenníka Slovenskej pošty

 

6.2. Poštovné – zasielanie do Českej republiky:

•             Platba dobierkou - podľa platného cenníka Slovenskej pošty (k sume na faktúre si Česká Pošta účtuje poplatok zhruba 4€ za dobierku, ktorý musíte uhradiť pri prevzatí tovaru Českej pošte) 

 

6.3. Poštovné – zasielané do iných krajín :

•             Platba dobierkou – podľa platného cenníka Slovenskej pošty (k sume môžu byť účtované poplatky podľa poštových podmienok krajiny, do ktorej sa tovar zasiela)

•             Platba prevodom na účet v EUR  - podľa platného cenníka Slovenskej pošty

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Reklamačný poriadok

 

8.1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode DOBRÁ SPRÁVA - kníhkupectvo je štandardne 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru  12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu knihy@dobrasprava.sk alebo telefonicky v pracovné dni na  0949 355 380. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

8.3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na tel. č 0949 355 380. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu DOBRÁ SPRÁVA, P.O.BOX 105, 010 08 Žilina 8. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

8.4. Reklamovaný tovar môžete odovzdať po predchádzajúcej telefonickej dohode aj osobne na adrese: Juraja Fándlyho 6, 010 01 Žilina.

8.5. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

8.6. Pri použitom tovare a bazárovom tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, tj. nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

8.7 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

 

9. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

9.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

9.2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

 

9.3. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke (pre uloženie kliknite pravým tlačidlom na odkaz, zvoľte možnosť "Uložiť súbor". Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

9.4. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

9.5. Kupujúci  je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu DOBRÁ SPRÁVA, P.O.BOX 105, 010 08 Žilina 8, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

9.6. Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

9.7. Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám kupujúci nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

9.8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

10. Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

 

10.1. Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov alebo tu v súbore.

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

 

11.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

11.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Žiline dňa 19.5.2015

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Občianskemu združeniu DOBRÁ SPRÁVA, sídlom Fándlyho 6, 010 01 Žilina, IČO: 42070082 týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia ............................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa...................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa..................................................................................................................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum a miesto ..............................................................

 

 

Formulár odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú poštovú adresu: DOBRÁ SPRÁVA, P.O.BOX 105, 010 08 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky na e-mailovú: knihy@dobrasprava.sk.

Copyright 2018 - 2024 © www.dobra-sprava.sk