Kategórie      
autori

Ochrana súkromia a osobných údajov

Úvod InformácieOchrana súkromia a osobných údajov

Spracovávanie Vašich osobných údajov

 

V krátkosti Vám predstavíme ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako ich chránime.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je :

 

Občianske združenie DOBRÁ SPRÁVA

so sídlom: Fándlyho 6, 010 01 Žilina, IČO: 4207008

registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2009 pod č. VVS/1-900/90-34281

 

Ktoré osobné údaje zbierame:


Pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie, teda tie bez ktorých Vám nevieme zaslať požadovaný tovar, a to sú meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. Nedozvieme sa žiadne ďalšie informácie, ako napríklad vaše prihlasovacie údaje.


Pri registrácii

Ak sa rozhodnete u nás zaregistrovať, povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, telefón a adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať. Ak však budete chcieť, môžete nám však uviesť aj ďalšie údaje o vás. Ak sa chcete zaregistrovať ako právnická osoba, povinnými údajmi sú tiež názov firmy a IČO.

V prípade, ak sa u nás prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov medzi nami a Facebookom môžete kedykoľvek ukončiť pri správe vášho užívateľského profilu na Facebooku.


Novinky, akcie, korešpondencia

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o pripravovaných a nových tituloch alebo špeciálnych akciách. Ak nás kontaktujete, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili.


Údaje získané pri využívaní našich služieb

Počas využívania našich služieb, získavame aj údaje o tom, ako tieto služby ich využívate, a to najmä informácie o tom, ako a kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte konto a kedy sa do konta prihlasujete, uchovávame vaše hodnotenia a komentáre .Získavame tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.


Ako a na čo Vaše osobnú údaje používame?


Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré nám poskytnete, vám dokážeme dodať náš tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovníctva  a pre účely fakturácie.

V prípade vytvorenia konta, údaje ktoré ste nám uviedli, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.


Komunikácia s vami ako zákazníkmi

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok  alebo keď chceme reagovať na vaše emaily Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o pripravovaných tovaroch, novinkách a aktuálnych akciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov môžete kedykoľvek zrušiť v správe svojho konta


Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašej nákupnej histórii a produktoch, ktoré ste u nás kúpili, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, a aby sme vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre vás relevantný. Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.


Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies.


Právne základy spracúvania Vašich osobných údajov

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta,
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o pripravovaných tituloch, novinkách a aktuálnych akciách, či pri iných formách marketingu, Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať,
 3. Plnenie zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv,

Komu Vaše údaje sprístupňujeme alebo zverejňujeme

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím subjektom, okrem situácii opísaných nižšie:

Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď zverejníte Vaše hodnotenie k tovaru alebo komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili, a to je Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

Účtovníctvo nám spracúvava Iveta Janurová - Účtovníctvo Final, Baničova 3395/16, 01015 Žilina, IČO: 37 428 764,zapísaná v  živnostenskom registri, č. 511-23614. Spoločnosť zabezpečujúca technické riešenie internetového eshopu: All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

 

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.


Ako dlho Vaše údaje uchovávame

 

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené. Pokiaľ nie ste registrovaný užívateľ, uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.


Vaše práva

 

V prípade, ak si uplatníte niektoré z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia, v odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.


Ako si uplatniť Vaše práva

 

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kontakt“.  Uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.


Právo na prístup k údajom

 

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.


Právo na opravu

 

Ak sa Vám zdám že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „Môj účet“ a „Zmena údajov“ alebo nás požiadať o ich opravu.


Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Ak si u nás zrušíte registráciu, vymažeme údaje pri ktorých je to možné do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.


Právo na obmedzenie spracúvania

 

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo namietať

 

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.


Podávanie sťažností

 

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Copyright 2018 - 2024 © www.dobra-sprava.sk